Kết quả đại hội XIII của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 01/2/2021.

Chủ đề của Đại hội là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

“Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với tương lai của đất nước. Với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đổi mới, hội nhập và phát triển, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, kiên định niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng…; đặc biệt là bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong những năm tới”.

Sau 7 ngày làm việc, tại phiên bế mạc Đại hội diễn ra sáng ngày 1/2/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch đề ra”.

Một số quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng thông tin trên internet, mạng xã hội; phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh

Chuyên đề đặt mục tiêu cung cấp cho sinh viên đầu khóa:

+ Kiến thức pháp luật về an ninh mạng, giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề an ninh mạng, nhận diện được các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng thường gặp trong thực tế cuộc sống, hiểu rõ các qui định của pháp luật về xử lý vi phạm đối với hành vi vi phạm pháp luật an ninh mạng, bao gồm xử lý vi phạm hành chính và truy cứu trách  hiệm hình sự.

+ Chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của sinh viên trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam. Đồng thời, giúp sinh viên định hướng việc sử dụng mạng xã hội cho mục đích học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học sinh viên, kết nối trao đổi thông tin với thầy cô, gia đình, người thân và bạn bè, tránh việc sinh viên bị rủ rê, lôi kéo vào các nhóm chat sử dụng mạng xã hội vào các mục đích tiêu cực, trái đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật.

+ Nhận thức được tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh. Tránh lãng phí thời gian và các nguồn lực vào các trò chơi trực tuyến tiêu cực.