Văn hóa chất lượng HUFI là phần mềm kết nối những cấu trúc phần cứng (như tổ chức, qui định, qui trình, công cụ và cơ chế) lại thành một hệ thống quản lý chất lượng với các công cụ, tiêu chí đánh giá đo lường và đảm bảo chất lượng. Văn hóa chất lượng của Trường đã có nền tảng vững chắc từ trong gần 40 năm truyền thống của Nhà trường, đó chính là giá trị nhân văn – đoàn kết – tiên phong – đổi mới, là niềm tin, là sự mong đợi và là cam kết luôn lấy người học làm trung tâm.

Hiện nay, HUFI rất chú trọng vai trò của văn hóa chất lượng mà mọi cá nhân trong Nhà trường cùng hiểu biết, tin tưởng, chia sẻ và cam kết phấn đấu cải tiến liên tục để làm nền tảng cho tất cả các hoạt động từ đào tạo, nghiên cứu khoa học đến phục vụ cộng đồng. Có nhiều hoạt động để thúc đẩy các giá trị cốt lõi của văn hóa chất lượng HUFI, trong đó liên tục khảo sát, lấy ý kiến của các bên liên quan để có cơ sở thực hiện cải tiến chất lượng.