Tại chuyên đề tìm hiểu khoa, ngành đào tạo, sinh viên được giới thiệu và tiếp cận các thông tin về đơn vị khoa của mình, bao gồm:

1. Thông tin khái quát về khoa (cơ cấu tổ chức, đội ngũ nhân sự, quy mô đào tạo, các ngành nghề đào tạo của khoa).

2. Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra và kế hoạch đào tạo.

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa.

4. Công tác học vụ, cố vấn học tập và công tác sinh viên tại khoa.

5. Việc làm và chính sách hỗ trợ từ khoa.

6. Chương trình hoạt động Đoàn – Hội của khoa.

7. Kế hoạch tổ chức cho sinh viên đi tham quan, trải nghiệm thực tế tại trung tâm thí nghiệm, các xưởng thực hành, thực tập theo ngành nghề đào tạo.

Đây sẽ là sơ hội để sinh viên tìm hiểu được các thông tin quan trọng về khoa, ngành đào tạo, tìm hiểu cơ hội việc làm và các chính sách hỗ trợ từ Khoa, tạo tiền đề để phát triển bản thân trong suốt những năm tháng sinh viên của mình.