Công tác sinh viên là một trong những công tác trọng tâm của cơ sở giáo dục đại học, bao gồm tổng thể các hoạt động giáo dục, tuyên truyền; quản lý; hỗ trợ và dịch vụ đối với sinh viên nhằm đảm bảo các mục tiêu của giáo dục đại học.

Trích: Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Khi trở thành SV của trường, SV được hưởng rất nhiều các chế độ chính sách trong đó có những chính sách được thực hiện theo quy định của Nhà nước và những chính sách riêng của Nhà trường.

I. Về chính sách của Nhà nước:

1.1. Chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập thực hiện theo:

- Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2021

- Nghị định số 86/2015/NĐ-CP (Quy định về cơ chế thu, quản lý Học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021)

- Thông tư liên tịch Số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC - BLĐTBXH, ngày 30/03/2016 (Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 86/2015/NĐ-CP)

1.2. Chính sách Ưu đãi giáo dục thực hiện theo Nghị định số 75/2021/NĐ-CP (Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng)

1.3. Chính sách vay vốn tín dụng thực hiện theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV

II) Về chính sách của Nhà Trường:

Hàng năm Nhà trường đều duyệt chi một nguồn ngân sách rất lớn để chi các khoản hỗ trợ cho SV. Đối với năm học 2021-2022, vừa qua Hiệu trưởng Nhà trường đã ký ban hành quyết định số 1370/QĐ-DCT về việc chi tiền học bổng và các khoản hỗ trợ sinh viên năm học 2021 – 2022, với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng. Trong đó có rất nhiều nội dung như:

1. Các loại học bổng, khen thưởng:

- Học bổng Khuyến khích học tập

- Học bổng SV vượt khó

- Học bổng thủ khoa, á khoa đầu vào

-  Học bổng thành tích ngoại khóa

- Học bổng tiếp sức đến trường (cho Tân SV)

- Khen thưởng SV theo từng năm học

2. Các khoản trợ cấp & hỗ trợ chi phí học tập:

- Trợ cấp Ban cán sự lớp

- Trợ cấp cho các SV có hoàn cảnh khó khăn

- Hỗ trợ SV bị tai nạn, ốm đau đột xuất

- Hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động phong trào

- Hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động học thuật

- Hỗ trợ kinh phí KSK cho tân SV.

- Hỗ trợ cho các trường hợp anh chị em sinh hôi, anh chị em ruột học chung trường

Đặc biệt, Nhà trường cũng luôn chủ động ban hành các chính sách hỗ trợ cho các SV có hoàn cảnh gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bệnh tật….